Olyckliga signaler om värdet av tidig förmaksflimmer-upptäckt

Det saknas vetenskapligt stöd för att ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer skulle minska risken för stroke, konstaterar Socialstyrelsen i den remissversion av rekommendation som nu gått ut. Myndighetens bedömning är att det är oklart om hälsovinsterna med att införa screening av personer över 75 år överväger vinsterna.

Socialstyrelsens uttalande sänder olyckliga signaler, tycker Johan Engdahl, kardiolog och överläkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

– Socialstyrelsens uttalande kommer innan det finns data på plats som visar om screening förebygger stroke. En konsekvens kan bli att tröskeln för att screena blir högre när data väl finns, säger han.

Tidigast nästa år väntas de första resultaten av screeningstudien STROKESTOP, där cirka 14 000 75–76-åringar i Stockholms läns landsting och Region Halland bjudits in till screening för förmaksflimmer.

– Det ankommer inte på mig att avgöra om Socialstyrelsen skulle ha väntat med sina slutsatser, men man har gjort ett stort jobb med den här rekommendationen och det borde ha stått klart tidigt i arbetet att det inte finns data än.

I remissversionen skriver Socialstyrelsen att det fortfarande är oklart om tidigare okända förmaksflimmer som upptäcks vid screening medför samma risk för hjärninfarkt som kliniskt upptäckta förmaksflimmer. Enligt myndigheten är det osäkert om nyttan med att behandla med antikoagulantia överstiger risken i fall där förmaksflimret upptäckts genom screening.

– Rekommendationer finns att flimmerscreena när patienten haft en stroke. Men det är ju egentligen samma sak där, det finns inga vetenskapliga belägg för att sådan screening minskar risken för att patienten ska få en ny stroke vid förmaksflimmer utan symptom. Den signal Socialstyrelsen sänder är att symptomen spelar roll för vilken risk man har, säger Johan Engdahl.

Synpunkter på Socialstyrelsens remissversion kan lämnas senast 9 januari 2017.

johanengdahl1johanengdahl1

Namn: Johan Engdahl 
Yrke: Kardiolog och överläkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus

 

Viktigt involvera patient i val av antikoagulantia

prescriptionprescription

Låt patienterna vara delaktiga i valet av behandling av antikoagulantia, råder Jan Holst, docent och överläkare i kärlkirurgi vid Skånes universitetssjukhus.

– Läkare har ett mycket speciellt ansvar när de förskriver en förebyggande farmakologisk substans som oral antikoagulation. Förskrivande doktorer måste inse att de facto innebär att de ger sina patienter en läkemedelsutlöst mild och kontrollerad hemofili, säger Jan Holst.

Förutom traumapatienter möter han nästan uteslutande patienter över 65 år. 

– Bland den här patientgruppen är det inte ovanligt med förmaksflimmer och det betyder således att den absoluta majoriteten står på någon form av oral antikoagulation.

Statistiskt sett behöver en procent av alla som använder någon form av oral antikoagulation en akut operativ åtgärd eller får en blödning årligen.

I de fall som det saknas en antidot, och det gör det i dagsläget för tre av fyra NOAK-preparat, och läkaren behöver stoppa den blodförtunnande effekten omedelbart hos patienten så är den enda lösningen idag protrombinkomplexkoncentrat eller andra pro-koagulanta farmaka.

– Dessa är inte helt enkla att styra, det är lätt att man antingen får för lite eller för mycket läkemedel. Får patienten för mycket finns det risk för proppbildning. Därför finns det ett behov av specifik antidot för oral antikoagulantia.

Enligt Jan Holst kommer risken för blödningar på grund av läkemedelsbehandling upp varje vecka. Som förskrivande läkare måste man tala med patienten om risken för blödning eller operation av annan orsak, resonerar han.

– Risken för den enskilde patienten är substantiell. Det spelar ingen roll om risken är 1 procent, för om det händer patienten så drabbar det till 100 procent.

Just därför är det viktigt att patienten är informerad om att det finns olika alternativa behandlingar, framhåller han.

– Det är ju det som är tricket med det vi håller på med: att din patient ska vara så välinformerad att han eller hon kan fatta ett beslut som patienten själv är nöjd med.

Utvärdering av antidot på Skånes universitetssjukhus

Sedan augusti 2015 deltar Skånes universitetssjukhus i en utvärdering av reversering av livshotande eller okontrollerad dabigatranrelaterad blödning. Hittills har sjukhuset haft anledning att använda motpreparatet knappt 20 gånger.

– Det här är verkligen en mycket stor och viktig medicinsk händelse, att vi kan reversera på ett tryggt och säkert sätt, säger Jan Holst.

Namn: Jan Holst
Yrke: Docent och överläkare i kärlkirurgi vid Skånes universitetssjukhus

 

Uppmanar till förbättrad strokevård

hjartrapporten2016_omslaghjartrapporten2016_omslag

Copyright © Hjärt-Lungfonden

 

Regeringen bör tillsammans med landstingen genomföra konkreta insatser för att förbättra strokevården, kräver företrädare för HjärtLungfonden. Fonden pekar i årets Hjärtrapport på oroande tecken att fler riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Trots att Socialstyrelsens rekommendation att personer med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor för stroke ska behandlas med blodproppsförebyggande läkemedel så når inget av landstingen upp till målet om att 80 procent av patienterna med förmaksflimmer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel.

Och trots att forskning visar att strokedrabbade som behandlas blodproppsförebyggande har betydligt större chans att återhämta sig, så är det bara 12 procent som får blodproppsförebyggande och propplösande läkemedel, skriver Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning och ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd tillsammans med fondens generalsekreterare Kristina Sparreljung i ett pressmeddelande.

Ta del av Hjärtrapporten

God läsning önskar vi!
Linda Avander,
Boehringer Ingelheim

 

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.