Lovande screena för flimmer vid ökad strokerisk

Det pågår flera studier där det handlar om att identifiera förmaksflimmerpatienter som har ökad risk för stroke. Inom ett år räknar Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, med att kunna visa att screening för flimmer innebär en ny möjlighet att minska risken för stroke, något som inte bara minskar mänskligt lidande utan också är hälsoekonomiskt försvarbart.

Han är lite besviken över att Socialstyrelsen tidigare i år kom med rekommendationen att hälso- och sjukvården för närvarande inte bör erbjuda flimmerscreening med hänvisning till att det ännu inte är visat att ett nationellt program med flimmerscreening kan minska risken för stroke.

– Jag delar Socialstyrelsens åsikt om att det behövs starka bevis för mätbara effekter av ett nationellt program som ju också medför höga kostnader, men har svårt att acceptera att de envisas med att komma med en rekommendation när vi sannolikt har efterfrågade data från STROKESTOP 1 inom ett år.    

– Vi räknar med att det finns 300 000 patienter i Sverige med förmaksflimmer, och som har indikation för behandling med blodförtunnande. Vi vet också att det finns ett stort antal patienter, närmare 100 000, med den här diagnosen och som inte får den behandling som minskar risken för stroke med minst sju procent. Det leder till 5 000-6 000 onödiga strokefall per år som hade kunnat undvikas om patienten fått behandling. Förutom ett stort mänskligt lidande så kostar varje strokefall ungefär 700 000 kronor.

I två stora kohortstudier, STROKESTOP 1 och STROKESTOP 2, har forskarna kontaktat 12 000-13 000 personer i åldern 75-76 år för att med upprepade EKG-registreringar mäta om det finns ett tidigare okänt förmaksflimmer. I den första studien, STROKESTOP 1 upptäcktes fem procent med obehandlat flimmer.   I den senare studien, STROKESTOP 2, sker mätningen även med ett blodprov. Patienter med höga värden av den biokemiska markören NTproBNP får ta med sig en tum-EKG hem under 14 dagar, eftersom förhöjda värden indikerar en risk för flimmer.  

Under tiden fortsätter studien FLIP 2, där forskarna screenar riskpatienter som besöker vårdcentralerna. Här deltar framförallt vårdcentraler i Västmanland och Stockholm.

I annan studie, kallad SILENCE, testas 65-åriga diabetespatienter eller patienter med hjärtsvikt för flimmer på ett antal vårdcentraler i Västerbotten och hjärtkliniker i Stockholm, som en del av ett europeiskt samarbete.

Av de nya förmaksflimmerfall som hittas accepterar drygt 95 procent av patienterna att påbörja behandling med blodförtunnande läkemedel.
- Vi vet att vi kan förebygga minst 70 procent av alla strokeanfall om vi får patienterna att ta sin behandling.

NOAK-preparaten har medfört att fler patienter fortsätter med sin behandling, jämfört med tidigare.
– Vi märker dels att förskrivningen av blodförtunnande läkemedlen ökar, och dels att det verkar som att fler håller fast vid medicinen än de gjorde med Waran. Det talar för att villigheten att behandla är högre, och att riskerna för att patienten ska upphöra med behandling är mindre.

Marten_RosenqvistMarten_Rosenqvist

Namn: Mårten Rosenqvist
Yrke: Professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus

 

Vårmöte

Årets kardiologiska vårmöte hålls i Malmö 26-28 april och är det 19:e i ordningen. Programmet innehåller drygt 50 symposier som spänner över hela det kardiovaskulära ämnesområdet. Boehringer Ingelheims symposium har rubriken ”Den kardiologiska riskpatienten. Kliniska utmaningar i vardagen” och hålls kl. 10.30 - 11.30 den 27 april. Sal: High Live 2,3.

 

15 sökte stipendium

Vid vårmötet i Malmö tillkännages också vem som får 2017 års stipendium om förmaksflimmer och stroke som delas ut av Svenska Kardiologföreningen och läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim AB. Stipendiet ges ut för sjunde året i rad och är på 100 000 kronor. När ansökningstiden gick ut 28 februari hade 15 personer sökt stipendiet.

 

Webbföreläsning med fokus på antikoagulation

3D illustration of Heart, medical concept.3D illustration of Heart, medical concept.

Antikoagulation har stått i fokus för Cardioskolans webbföreläsningar under våren. Utbildningen är kostnadsfri och ambitionen med föreläsningarna har varit att skapa en naturlig samlingsplats för vårdpersonal som vill hålla sig uppdaterad inom hjärta och kärl-området. Nästa utbildningstillfälle är 9 maj och tar upp praktiska råd vid val av NOAK lågdos eller normaldos samt njurfunktionens roll. Föreläsare är Peter Magnusson, överläkare på kardiologkliniken, Gävle sjukhus.

 

Webbföresläsning den 9 maj, 2017

Föreläsningen pågår mellan 12.10 och 12.50 med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren fram till klockan 12.55.

Anmäl dig här.

Hälsningar Kristian Broms,
Medical Manager

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.