Vägen från idé till antidot gick via frysen

Välkomment till det femte nyhetsbrevet Hjärta & kärl i fokus. Här kan du ta del av intervjuer med Joanne van Ryn om utvecklandet av en antidot mot Pradaxa (dabigatranetexilat) och Emma Svennberg som tilldelas Svenska Kardiologiföreningen och Boehringer Ingelheims forskarstipendium. Nyhetsbrevet innehåller också information om Socialstyrelsens uppdaterade riklinjer för diabetesvård samt om webbplatsen för patienter som medicineras med Pradaxa, pradaxapatient.se och de nya färgsättningarna av Pradaxakapslarna.

 

Patientwebben pradaxapatient.se uppdaterad

pradaxapatientpradaxapatient

Sedan ett par veckor tillbaka finns en uppdaterad version av pradaxapatient.se.
Syftet med webbplatsen är att underlätta behandlingen för alla patienter som behandlas med Pradaxa. På webbplatsen finns användbar information för patienten kring allt från varför det är viktigt att fortsätta ta sin medicin även om man mår bra till praktiska konkreta råd kring sin behandling med Pradaxa. 

Besök pradaxapatient.se

 

Vägen från idé till antidot gick via frysen

Nedfrusna antikroppar från möss kom att spela en viktig roll när Boehringer Ingelheim påbörjade arbetet med att utveckla en antidot mot Pradaxa, den första specifika antidoten för ett NOAK-preparat.
- Tack vare att vi redan hade kunskapen tog det bara några månader från den ursprungliga idén om en antidot till dess att vi kunde bevisa att principen om en antidot fungerade, berättar Joanne van Ryn, forskare på Boehringer Ingelheim i Tyskland och den som kom på idén om en antidot.

Berättelsen om Praxbind började 2008 då van Ryn, som deltog i en medicinsk kongress, fick idén att försöka motverka effekten av dabigatran som är den aktiva substansen i Pradaxa. Tillsammans med två kollegor diskuterade de om det var möjligt att ta fram en reverserande agent till Pradaxa, tänkt att användas vid akuta situationer när det är viktigt att kunna stoppa antikoagulationseffekten.
De var överens om att det bästa vore om de kunde använda en liten del av en antikropp som skulle verka speciellt på dabigatran och häva effekten av substansen. Alternativet, att manipulera proteinet trombin så att det skulle fästa vid dabigatranmolekylen och på så vis ta bort effekten, var förenat med större risk. Dessutom, påpekar Joanne van Ryn, genom att använda ett fragment av antikroppen skulle effekten bli mer kortvarig. 
- De här två faktorerna innebar, enligt vårt sätt att se det, att användandet av fragment av antikroppar utgjorde att den mest lämpliga metoden för att häva koagulationseffekten. 
Forskarna skulle komma att få stor hjälp av det tidigare utvecklingsarbetet med Pradaxa: Redan 2002 hade Boehringer Ingelheims forskare tagit fram antikroppar för möss som fortfarande förvarades nedfrysta.

- Vi visste att konceptet fungerade. Nu gällde det att utveckla antikroppar som kunde användas på människor. 

Inte minst var det viktigt att omvandla antikropparna till mänskliga antikroppar för att undvika allergiska reaktioner. Det visade sig att de mänskliga antikropparna till och med hade större effekt när det gällde att binda dabigatran än musantikropparna.
- Det är inte ofta det händer, så vi var väldigt nöjda med resultatet. 

Testerna visade att ett specifikt antikroppsfragment, senare kallat idarucizumab, hade en ficka där dabigatranmolekylerna passade precis.
- Dabigatran fäster vid idarucizumab betydligt enklare och fastare än vid trombin. 
Det här betyder att dabigatranet inte längre fäster vid trombinet, och att blodet kan levra sig normalt igen. I slutet av 2012 påbörjades fas 1 studier. Resultatet visade att läkemedlet redan efter fem minuter fick en omedelbar, total och varaktig effekt. 

Så småningom, efter kliniska studier, godkändes läkemedlet i oktober 2015 av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och månaden efter även av den europeiska motsvarigheten. Idag är läkemedlet också godkänt i Kanada, Australien, Nya Zeeland, Israel och Sydkorea.

 

 

Ny färgsättning av Pradaxa-kapslar

NamnlösNamnlös

I dagsläget skiljs de olika styrkorna av Pradaxa (dabigatranetexilat) åt av kapslarnas storlek och text. För att tydligare särskilja de olika doseringarna kommer kapslarna få unik färgsättning efter styrka: 75 mg blir enfärgad vit, 110 mg blir enfärgad ljusblå och 150 mg blir tvådelad vit och blå. Den nya färgsättningen kommer succesivt att införas i Sverige under 2017. Läkemedlets egenskaper påverkas inte av den nya färgsättningen och patienter kan fortsätta ta existerande Pradaxa-kapslar tills utgångsdatumet har passerat.
För att undvika osäkerhet hos patienten kan det vara bra att informera om den nya färgsättningen.  En uppdatering av bilder på kapslarna på www.fass.se kommer att ske under sommaren.

Screening av patienter med lungemboli ska identifiera fler förmaksflimmer

Emma och KristianEmma och Kristian

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim och Emma Svennberg, specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i kardiologi på Danderyd sjukhus.

Emma Svennberg, specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i kardiologi på Danderyd sjukhus, har blivit tilldelad Svenska Kardiologiföreningens och Boehringer Ingelheims forskarstipendium på 100 000 kronor för sin forskning om kopplingen mellan förmaksflimmer och lungemboli.

Idén till projektet föddes under Emmas egen provdisputation då en professor ställde frågan om en patient med förmaksflimmer kunde få en propp i högra förmaken.
- Jag hade inte läst något om det, så jag blev direkt väldigt nyfiken. Varför kan man inte lika gärna få det i höger förmak som i vänster?

Emma Svennberg vill utmana den etablerade sanningen om att lungemboli bara kommer från proppar i ben eller arm. Det är värt att ifrågasätta då det finns studier som visar på att förmaksflimmer likväl kan ligga bakom, menar hon:
- Jag började läsa i litteraturen och såg att man hade gjort studier i Sverige i samband med obduktioner som visade att patienter med förmaksflimmer hade proppar i både vänster och höger förmak. Det stärkte idén till projektet.

Forskningsprojektet kommer främst utföras bland patienter som kommer in med en lungemboli till Danderyds sjukhus. Dessa patienter kommer sedan undersökas för förmaksflimmer. Stipendiet kommer bland annat finansiera de EKG-apparater och ultraljudsundersökningar som möjliggör screeningen.
- Det är ett spännande arbete med tanke på att patienter bara får en tidsbegränsad behandling på ett halvår vid lungemboli, men har man även oupptäckt förmaksflimmer ökar risken för att en ny propp bildas efter behandlingen upphört. Om vi hittar förmaksflimmer i tid så blir den blodförtunnande behandlingen istället livslång och dessutom strokeförebyggande, säger Emma Svennberg.

Även 2012 fick Emma ta emot stipendiet. Då handlade forskningen om screening av förmaksflimmer på hela befolkningsgrupper mellan 75-76 år. Stipendiet möjliggjorde att hon kunde presentera sitt arbete på ESC-kongressen och delta på flera på internationella nätverksmöten.

Emma_Svennberg_Fotograf_Zarah_Jonsson-LOWRESEmma_Svennberg_Fotograf_Zarah_Jonsson-LOWRES

Namn: Emma Svennberg
Yrke: Specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i kardiologi på Danderyds sjukhus

Motivering:

Lungembolism är en vanlig och farlig sjukdom och utgör den tredje vanligaste kardiovaskulära dödorsaken efter ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Tidigare kunskap att lungemboli-insjuknanden oftast orsakas av bakomliggande djup ventrombos är i dag ifrågasatt. Epidemiologiska studier har påvisat att personer med förmaksflimmer har en ökad förekomst av lungembolier, vilka man tror till del har sitt ursprung i höger förmak. Till dags dato saknas studier där man screenat efter förmaksflimmer hos personer som drabbats av lungembolism.

Emma Svennberg planerar att i sitt projekt studera omfattningen av lungembolism hos förmaksflimmer-patienter som behandlas respektive inte behandlas med antikoagulantia. Forskargruppen planerar även att randomisera lungembolipatienter till förmaksflimmer-screening alternativt vanlig vård och uppföljning, och att följa dessa patienter under fem års tid avseende nya tromboemboliska insjuknanden eller död. Lungembolipatienterna kommer även undersökas avseende förekomst av trombmassa i höger förmak, med jämförelse mellan patienter som har respektive inte har känt förmaksflimmer. Slutligen planerar forskargruppen att försöka finna biomarkörer som kan hjälpa till att identifiera lungembolipatienter som kan ha nytta av förmaksflimmer-screening.

Då behandlingen med antikoagulantia vid lungemboli ofta är tidsbegränsad är det av stor vikt att hitta de som har ett bakomliggande förmaksflimmer, så att dessa kan erbjudas livslång behandling, och därmed minska risken för framtida tromboemboliska händelser.

 

Diabetes är en hjärtefråga

Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance (empagliflozin) en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom. Enligt Socialstyrelsens nya rekommendation till hälso- och sjukvården bör SGLT-2-hämmaren empagliflozin erbjudas till personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom.


Mer information

 

Kommer du till Almedalen?

Under Almedalen kommer Boehringer Ingelheim i samarbete med Dagens Medicin arrangera ett seminarium med rubriken - Är diabetes en hjärtefråga?

Mer än hälften av alla patienter med diabetes dör i hjärt-kärlsjukdomar. Nu är det visat att komplikationerna av hjärt-kärlsjukdom vid diabetes går att minska med behandling som sänker blodsockret. Är sjukvården rustad för att den här typen av medicinska genombrott snabbt når ut till patienterna? Kommer patienter med diabetes nu att hamna i fokus hos kardiologer? Vem ansvarar för att ge tillgång till behandlingar som kan påverka diabetespatientens risk att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer och kanske rädda deras liv? Är det läkarna i primärvården som ska lyfta frågan om förebyggande behandling med blodsockersänkande läkemedel? 

De medverkande är:

Mikael Dellborg, Professor, medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Mona Landin-Olsson, Professor, endokrinolog, Skånes universitetssjukhus i Lund, Svensk Förening för Diabetologi
Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting
Lars-Åke Levin, Professor, Linköpings universitet
Stefan Jansson, Med dr, distriktsläkare, Brickebackens vårdcentral, Örebro
Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Dag Larsson, Landstingsråd, Stockholms läns landsting

 

Datum: 4 juli kl. 09:00 – 09:50
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicins Vårdtorg
Mer information

Om du inte är på plats kommer vi att ge dig en sammanfattning av seminariet i nästa nyhetsbrev.


 Önskar er alla en trevlig sommar!

Hälsningar
Terése Ytterborn Torén, Produktchef

 

JARDIANCE Förskrivarinformation:
JARDIANCE® (empagliflozin) är en SGLT2-hämmare, Rx, (F). INDIKATION: JARDIANCE är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion: som monoterapi när metformin inte anses lämpligt på grund av intolerans och som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes typ 2. För studieresultat vad gäller kombinationer, effekter på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser samt vilka populationer som har studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: JARDIANCE ska inte användas till patienter med diabetes mellitus typ 1, diabetesketoacidos eller nedsatt njurfunktion. JARDIANCE fi nns som tabletter i styrkorna 10 mg och 25 mg. Senaste översyn av produktresumén: 02/2017. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Boehringer Ingelheim AB, www.boehringer-ingelheim.se
Begränsning: JARDIANCE subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin. 
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.