Möjligheten att få ablation ojämlik i landet

Bostadsort kan avgöra behandling mot förmaksflimmer

 

SÖSSÖS

Anders Englund, docent och vd för ArytmiCenter

Fler förmaksflimmerpatienter än idag skulle slippa sitt flimmer om de fick genomgå en ablation. Men möjligheten till behandling är ojämlik, och beror både på socioekonomisk status och hemlandsting. Chansen att få en remiss för ablation för den som bor i Västmanland är till exempel bara en fjärdedel så stor som för den som bor i Östergötland. Och Stockholm skulle behöva fördubbla sina ablationsingrepp, säger Anders Englund, docent och vd för ArytmiCenter som varje år utför mellan 400 och 450 ablationer. 
Till kliniken, som har sina lokaler på Södersjukhuset i Stockholm, kommer framförallt patienter från övriga landet. Merparten är män, de flesta är i 60-års åldern, och många har gått länge med flimmerbesvär.
- Det finns patienter som gjort 50 elkonverteringar, och provat både två och tre olika farmakologiska preparat, säger Anders Englund.

SÖSSÖS

 

Sedan starten 2009 har kliniken, som består av tre läkare och fyra sjuksköterskor, genomfört drygt 3 000 ablationer, varav 2 300 är flimmerablationer. Det betyder höga volymer i förhållande till antal läkare.
– Vi har ändrat tekniken lite, och idag blir mer än 90 procent blir av med sina flimmer, vilket är otroligt bra.

Två studier på kort tid har visat på klart lägre dödlighet och färre sjukhusinläggningar för patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion jämfört med patienter som enbart medicineras. Och en registerstudie som Anders Englund och Fariborz Tabrizi på ArytmiCenter gjort tillsammans med Leif Friberg på Danderyds sjukhus visar på lägre strokeincidenter och lägre dödlighet efter en ablation. Artikeln publicerades i European Heart Journal 2016.

Att skillnaderna fortfarande är så stora mellan olika landsting beror förmodligen på olika syn hos läkarna, konstaterar Anders Englund. 
– För 10-15 år sedan hade vi kanske lägre lyckandefrekvens, och det var flera behandlingar som fick göras om, och som trots det inte blev bra. Sedan finns det en liten risk för komplikationer. Hos oss ligger den kanske på någon procent. Men det är inte ofarligt att gå runt med flimmer heller.
Kostnaden kan vara en annan anledning till att vissa drar sig för att ge patienten en remiss till ablation.
Men Anders Englund tycker dock att en attitydförändring är på gång. 
– Det finns hälsoekonomiska beräkningar som visar att man sparar in hela kostnaden på fem år. En hel del av patienterna är i arbetsför ålder, och är heltidssjukskrivna. Det kostar ju pengar förstås.

Pradaxa jämfört med warfarin vid ablation

 

Ablation är temat för första Hjärta & kärl i fokus. På ArytmiCenter i Stockholm görs varje år uppemot 450 ablationer, och hit kommer patienter från hela landet. Men möjligheten till behandling varierar beroende på var i landet patienterna bor, konstaterar Anders Englund, docent och vd för verksamheten.

calkins 3calkins 3

Professor Hugh Calkins, verksam vid Johns Hopkins sjukhus i Baltimore

Professor Hugh Calkins, verksam vid Johns Hopkins sjukhus i Baltimore, gästade Stockholm.
Calkins, som varit huvudansvarig för en stor studie om användningen av de blodförtunnande läkemedlen warfarin och Pradaxa(dabigatran)150mgx2, i samband med ablation, talade vid ett vetenskapligt möte på Karolinska universitetssjukhuset som arrangerades i samarbete med Boehringer Ingelheim.

– När vi lanserade studien förväntade vi oss att de båda behandlingarna skulle vara likvärdiga, men vi blev förvånade över stora skillnader, säger Hugh Calkins.

Enligt studien, som publicerats i New England Journal of Medicine, fick de patienter som fick en obruten behandling med Pradaxa i samband med ablationen färre stora blödningar än de patienter som behandlades med obruten warfarin-behandling (ARR 5,3%). Risken att få en större blödning var 77,2 procent lägre med Pradaxa. Båda läkemedlen gav ett gott skydd mot stroke, enligt Calkins.

Ny färgsättning av Pradaxa-kapslar

 

NamnlösNamnlös


Pradaxa (dabigatranetexilat) har fått en ny färgsättning av kapslarna för att tydligare särskilja de olika doseringsstyrkorna. Den nya färgsättningen har succesivt införts i Sverige under 2017. 

Tidigare skiljdes de olika styrkorna av Pradaxa åt av kapslarnas storlek och text, men för att tydligare särskilja de olika doseringarna har kapslarna fått en unik färgsättning efter styrka: 

• 75 mg blir enfärgad vit
110 mg blir enfärgad ljusblå 
150 mg blir tvådelad vit och blå

Läkemedlets egenskaper påverkas inte av den nya färgsättningen och patienter kan fortsätta ta existerande Pradaxa-kapslar tills utgångsdatumet har passerat. Det går att se bilder på den tidigare färgsättningen på fass.se.

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.