Utmaningar vid samtidigt förmaksflimmer och hjärtinfarkt

Idag behandlas nio av tio hjärtinfarktpatienter med PCI, även kallat ballongvidgning. Men för patienter med förmaksflimmer som drabbas av hjärtinfarkt kan svåra vägval behöva göras för att bedöma riskerna. Stefan James, överläkare i kardiologi vid Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, ger sin syn på patientgruppen.

Patienter med förmaksflimmer som drabbas av hjärtinfarkt är i behov av blodförtunnande av två anledningar, dels för att minska risken för stroke, dels efter PCI-behandling i samband med sin hjärtinfarkt. Båda tillstånden är allvarliga och riskfyllda, inte minst i kombination med varandra, menar Stefan James.

- Kombinerar man dem finns en stor blödningsrisk. Det är därför en svår balansgång mellan att minska risken för allvarliga blödningar eller stroke och hjärtinfarkt.

PCI-metoden har använts i Sverige sedan 1979. Vid ingreppet blåses en liten ballong upp och vidgar det igentäppta kärlet. Dessutom sätts ett stent, ett litet metallnät, in för att fortsätta hålla kärlet öppet när ballongen sedan tas bort. För att förhindra blodproppar efter ingreppet behandlas patienten bland annat med blodförtunnande. Vissa patienter med redan existerande förmaksflimmer tål behandlingen utan större risker, andra inte. Ett stort utvecklingsområde framöver är att ta reda på hur en specifik patient svarar på förhand – något som kräver tydligare riskmarkörer. Men utvecklingen vad gäller behandlingsmöjligheter går hela tiden framåt, menar Stefan James.

- Läkemedlen har historiskt varit ganska opålitliga och lett till mycket blödningar. Nu finns de som ger samma effekt men mindre blödningsrisk, säger han.

Nya sätt för att minska den höga blödningsrisken behöver fortfarande tas fram. Ett sätt att bättre bedöma riskerna för patienten kan vara via biokemiska blodprover, säger Stefan James. Han menar också att det behövs mer vetenskaplig grund för att göra bedömningarna på ett säkrare sätt. Den nuvarande behandlingen med trippelterapi har inte studerats tillräckligt utan baserat mestadels på klinisk erfarenhet.

- Det gör att riktlinjer inte riktigt kan förlita sig på vetenskaplig grund, utan mer på erfarenhet och en bedömning av vad som är rimligt, konstaterar han. Därför är noggrannhet och användning av moderna hjälpmedel vid bedömning av riskerna a och o. Att använda risk-scoring instrument och behandlingsalternativ där möjlighet finns att reversera effekten med hjälp av antidot är två nycklar, menar Stefan James.

- Och sen behöver läkare i största möjliga mån bidra aktivt till de kliniska studierna som pågår för att öka den vetenskapliga grunden, avslutar han.

image001image001

Stefan James, Överläkare i kardiologi vid Akademiska sjukhuset
Fotograf: Magnus Laupa

STROKEAKADEMIN
Utbildning i två steg som tar ett
helhetsgrepp om stroke 2018

 

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kursbeskrivning
Stroke är en av våra största folksjukdomar och drabbar i snitt någon var 17:e minut i Sverige. Stroke är en komplex sjukdom med flera utseenden, orsaker och symptom där bakgrunden till ställningstagandena sällan är svartvita, likaså kan rutiner och lokala handhavanden se ganska olika ut. Strokeakademin är en påbyggnadskurs som omfattar två föreläsningskvällar. Syftet är att bjuda in strokeprofessionen för att utifrån ett helhetsperspektiv på stroke diskutera och dela den kunskap och de riktlinjer som finns inom området.

Varje session kommer att belysa en fas efter strokeinsjuknande. Kursen kommer att fokusera på fallbeskrivningar som utgår från de ämnesområden som presenterats i föreläsningarna, och förutsätter grundkompetens inom stroke. Den kommer att fylla delmål inom specialiteterna internmedicin och neurologi. Socialstyrelsens intyg delas ut till dem som deltagit vid båda tillfällena.

Föreläsare
Anne-Charlotte Laska - ÖL, Strokeenheten, Danderyds sjukhus
Signild Åsberg - Med. Dr, Specialistläkare, Strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset
Åsa Kuntze Söderqvist- Biträdande ÖL, Neuroradiologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Emma Svennberg - Med. Dr, Kardiolog, Danderyds sjukhus
Konstantinos Kostulas - Patientområdeschef Neurologen, Karolinska Universitetssjukhuset
Catharina Deboussard - ÖL, Rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus

Kursledning
Rebecca Undén Göransson - ÖL, internmedicin, Danderyds Sjukhus
Bo Höjeberg - ÖL, neurologi, Capio St Görans sjukhus
Nikolaos Kostulas - Neurolog och Med. Dr.
Mårten Söderberg - ÖL, internmedicin, SÖS

Deltagare
Kursen riktar sig i första hand till specialister och ST-läkare inom neurologi/intermedicin med inriktning på stroke, men utrymme för ca 10 personer inom rehab och geriatrik med specialintresse kommer att finnas. Antalet deltagare är begränsat till 65 platser och anmälan bekräftas av kursledningen. Kurskostnader Boehringer Ingelheim AB står för lokaler, föreläsare, kursmaterial och samtliga måltider. Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart eller utebliven närvaro debiteras en avgift om 600 kr.

Inbjudan kommer att skickas ut till verksamhetschef med kopia till relevanta medarbetare.

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.