Hjärtkärlsjukdom vanligaste dödsorsaken bland kvinnor – ändå är mannen norm

Diabetes eller prediabetes är den vanligaste orsaken till hjärtkärlsjukdom hos kvinnor. Men kvinnors och mäns symptom är olika, och därför är det viktigt att kvinnor blir bättre på att beskriva sina symptom – och att vården blir bättre på att tolka kvinnors berättelser. 

_DE_7949_DE_7949

Bild: Kerstin Brismar, professor på Karolinska institutet

När forskare vid Karolinska institutet undersökte patienter som skulle genomgå en bypassoperation visade det sig att 80 procent hade störd sockerbalans. Många av dem visste inte om att de hade diabetes eller prediabetes. 
– De var underbehandlade, och det gällde särskilt kvinnorna, när det gällde både blodsocker och blodfetter vilket kanske bidrog till att de fick sin kranskärlssjukdom, berättade Kerstin Brismar, professor på Karolinska institutet vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av 1,6-miljoners klubben och Boehringer Ingelheim.

Bukfetman farlig hos kvinnor också
Ärftlighet är den viktigaste orsaken till diabetes, men därefter är bukfetman en viktig orsak för kvinnor, liksom negativ stress. Ändå pratar vi väldigt lite om kvinnors runda magar, konstaterade Kerstin Brismar.
– Vi har också sett att kvinnorna svarar sämre på motion än männen. Det viktiga är att gå ner i midjemått och det gör vi genom att äta mindre kolhydrater tillsammans med motion. Vi behöver också minska den negativa stressen, och det måste vi kvinnor få hjälp med att hantera.

Kvinnors och mäns olika sätt att kommunicera bidrar till att kvinnors hälsoproblem inte alltid uppmärksammas, enligt Kerstin Brismar. 
– Kvinnor säger ”jag mår inte bra” eller ”jag är så trött”. Männen säger ”jag har ont i bröstet” och ”jag har tungt med andningen”. 

 Kvinnors upplevda hälsa sämre
Samtidigt är kvinnornas upplevda hälsa sämre än männens, visar flera olika studier både av patienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Kvinnorna uppgav att de mådde sämre, oavsett om de var gamla eller unga. Även om männen mådde sämre än sina jämnåriga så var det inte lika mycket som kvinnorna. 
Kvinnorna tyckte också att de fick mindre stöd i sin sjukdom, kanske för att de bryr sig mer om sin familj än om sig själva, resonerar Kerstin Brismar.
– De skäms för sitt höga blodsocker och vill kanske inte berätta det för doktorn. De skäms för att de inte kan sköta kost och fysisk aktivitet. Och de trivs inte i sin kropp. 
Män tycker inte alls att det är lika tråkigt, de tycker att magen ger pondus, hävdar hon. 

 Hennes slutsats är att kvinnor måste lära sig att uttrycka sig bättre, och vården måste lära sig att förstå kvinnor bättre. 

Hälften av hjärtinfarktpatienterna var kvinnor
Att männen är norm var något som slog Karin Schenk-Gustafsson, professor på Karolinska universitetssjukhuset, när hon var chef på hjärtintensiven i slutet av 1980-talet. Läroböckerna talade om hjärtinfarkt som mannens sjukdom, men det stämde inte med den bild hon fick när hon gick ronden. 

– Hälften av hjärtinfarktpatienterna var kvinnor. Och när jag kollade på olika studier så var de alla gjorda på män. Så är det fortfarande även om det har blivit bättre. 

Fortfarande ligger Europa långt efter till exempel USA, där den amerikanska läkemedelsmyndigheten har en särskild avdelning för kvinnors hälsa, konstaterar hon. En studie som bygger på det svenska hjärtregistret Swedeheart och som bygger på 18 000 kvinnor visade att speciellt äldre kvinnor fick sämre behandling. 
– Just äldre kvinnor väntar med att söka vård, de har andra typer av besvär än männen och de kommer kanske inte heller till en hjärtintensiv utan till en vanlig medicinavdelning. 

En annan slutsats av Swedeheart är att kvinnor med hjärtinfarkt inte får statiner i samma utsträckning som män.
– Det är fullkomligt livsavgörande, för det förhindrar åderfettningsprocessen, och det innebär hög risk att få hjärtinfarkt.

Vården måste bli mer lyhörd
Typiska symptom för hjärtinfarkt ser annorlunda ut för kvinnor än för män, konstaterar Karin Schenk-Gustafsson: Andfåddhet, extrem utmattning, sjukdomskänsla, ont i tänder, ont i nacke och rygg.
– Det gör det väldigt svårt, för det är diffusa besvär. Men då får man vara smart och lyhörd som kliniker och titta på vilka riskfaktorer som finns och hur påverkad patienten är.

 En studie som görs särskilt på kvinnor är The RedHeart Study, under ledning av Karin Schenk-Gustafsson där 1 000 kvinnor rekryterats för att utreda huruvida ny digital EKG-teknik kan kartlägga och fastställa diagnos av hjärtklappning hos kvinnor och om det kan leda till minskad oro och förbättrad livskvalitet. 
– Det som är så bra är att de kan få svar direkt. Det kanske bara rör sig om något extraslag och då kan doktorn säga om det är normal rytm. Och då blir man lite lugnare, säger Karin Schenk-Gustafsson.

Carin Carnlöf, är legitimerad sjuksköterska och doktorand. I fjol publicerades hennes studie om ojämlik vård vid förmaksarytmi. Den visar att kvinnor ofta får fel diagnos när de söker vård och får vänta mycket längre än män på remiss för ablationsbehandling.
– Jag skulle vilja starta en arytmimottagning för att ta hand om alla patienter som söker till akuten eller som har förmaksflimmer och blir behandlade eller som mår dåligt av sin behandling, och utbilda. För har man kunskap om sin sjukdom så är det lättare att bära symtomen också. 

CARDIO-skolan

CardioskolanCardioskolan

CARDIO-skolan är en kostnadsfri utbildningsserie på webben från Boehringer Ingelheim AB och riktar sig till allmänläkare. Mer än 1 000 personer har deltagit i utbildningen sedan starten 2017. Andra onsdagen i varje månad arrangeras en webbföreläsning inom området hjärta & kärl. Varje föreläsningstillfälle har ett nytt tema och pågår mellan kl 12:10 - 12:50, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren fram till kl 12:55.

Inbjudan har skickats ut till verksamhetschef med kopia till relevanta medarbetare.

Datum: 12 december 
Tema: Njurfunktion och NOAK - att tänka på vid behandling
Föreläsare: Ziad Hiazi, docent, kardiolog vid UCR
Uppsala

Mer information

Pilotprojekt med syfte att korta tid från symtom till diagnos av förmaksflimmer

RithmRithm

Väntetiden till den fysiska vårdens EKG-mätningar, så kallade Holter-mätningar, är idag lång, ofta flera månader. Patienter som söker vård för hjärtklappning hos den digitala vårdgivaren Kry kan få testa trådlös EKG-mätning från Rithm, en ny långtids-EKG-mätare från det svenska medicinteknikbolaget med samma namn. Syftet med samarbetet är att förenkla för patienterna och korta tiderna för diagnos och behandling. Patienter med obehandlat förmaksflimmer löper ökad risk för blodpropp och stroke.

Läs mer om piloten här.

Boehringer Ingelheim stipendium 

Young creative business people meeting at office.Young creative business people meeting at office.

Boehringer Ingelheim AB utlyser tillsammans med Svenska Kardiologföreningen ett forskarstipendium på 50 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området förmaksflimmer.


Läs mer och ansök.

Vi vill ha din ansökan senast den 18 januari 2019.

MitthjärtamittvalMitthjärtamittval

Visste du att 46% av svenskarna mellan 56-65 år använder Facebook varje dag? I åldersgruppen 66-75 år är det hela 43% *. Nu finns det en webbplats "Ditt hjärta, ditt beslut"  och en Facebook-sida med syfte att hjälpa patienter med förmaksflimmer att bättre förstå sin behandling och vård. Vi vill även uppmuntra patienter att prata med vården om livsstilsförändringar relaterade till deras sjukdom. På Facebook-sidan och webbplatsen finns det personliga berättelser, checklistor, fakta och tips. Tipsa gärna dina patienter om Facebook-sidan. 

* Svenskarna och internet 2018, www.iis.se

Besök Ditt hjärta, ditt beslut

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.