Kunniga patienter mer benägna att följa doktorns råd

Ökad kunskap om sjukdomen och vilka risker den innebär gör att patienter med förmaksflimmer är mer benägna att följa doktorns råd för att förebygga stroke. I Finland finns numera ett webbaserat verktyg för att involvera patienterna i den egna vården. Det hela tar några minuter att genomföra. I höst kommer verktyget även finnas tillgängligt i Sverige. 

 – Här i Finland har läkaren varit en ganska stor auktoritet, och vi har kanske inbillat oss att om vi säger: Det här är bra för dig, så följer patienterna det utan att ifrågasätta, konstaterar Harri Hietanen, kardiolog på Universitetssjukhuset i Helsingfors.

Problemet är att många flimmerpatienter inte tar sin medicin enligt ordination. Samma sak gäller till exempel  blodtrycksmedicin där bara 50 procent av patienterna följer ordinationen. 
– Och har man inte några övriga besvär av sjukdomen så kan det vara svårt att motivera de här patienterna att sköta sig så bra som de kan.

Tillsammans med Boehringer Ingelheim inledde Harri Hietanen för två år sedan ett samarbete för att ta fram ett verktyg för att involvera patienterna i den egna vården. 
– Det finns en massa information om förmaksflimmer på nätet och på Youtube, men det har inte funnits ett så enkelt och snabbt verktyg som man kan använda på mottagningen för att strukturerat gå igenom vad förmaksflimmer är, och varför det är viktigt att ta antikoagulantian. 

Verktyget är webbaserat och tar upp till sju minuter att genomföra. Det är i första hand bildbaserat, varav en del bilder är rörliga. De första 2-3 minuterna handlar om vad förmaksflimmer är, och berör hjärtats struktur och vad som händer när man får förmaksflimmer.  Därefter kommer information om antikoagulantia, hur många olika sorters blodförtunnande läkemedel som finns och hur de fungerar. Därefter får patienten själv vara med och bestämma om hen vill ha blodförtunnande eller inte.
– Idéen bakom detta är att patienten själv får bestämma om han eller hon vill ta emot medicinen eller inte. En del vill inte ha. Men då har vi i alla fall gett informationen. 

Verktyget togs i bruk i mars i år. För tillfället har verktyget cirka 300 individuella användare. 
Harri Hietanen använder verktyget dagligen, och även för patienter som redan fått medicinen.– Jag brukar fråga: Vet du varför du har förmaksflimmer och varför du äter de här medicinerna? Ganska ofta tror de att antikoagulantia förebygger flimmer.

Ju yngre patienter desto mer involverade vill de vara i sin behandling, noterar han.
– Det största problemet är nog tidsbristen på mottagningarna. Men patienten lyssnar gärna. 

Fakta: Shared decision making

Shared decision making, eller delat beslutsfattande, bygger på att läkaren och patienten tillsammans fattar beslut om den fortsatta behandlingen. Begreppet dök upp första gången i en rapport om medicinsk etik författad av Robert Veatch 1972, professor emeritus i medicinsk etik vid Goergetown University. (Källa: Wikipedia)

Stor registerstudie ska ge svar på hur cancersjuka med förmaksflimmer ska behandlas

En stor svensk registerstudie ska ge svar på om nyttan med blodförtunnande överväger risken för blödningar hos patienter som både har förmaksflimmer och cancer. 

– Vi vet att cancer och förmaksflimmer kommer att förekomma samtidigt i större utsträckning i framtiden. Vi vill gärna behandla patienter med förmaksflimmer förebyggande mot stroke, men vi vet inte hur vi ska göra med dem som både har förmaksflimmer och cancer, säger Adriano Atterman, läkare och forskare som fått forskarstipendium från Boehringer Ingelheims AB på 50 000 kronor.

Särskilt vissa cancertyper, som i mag-tarmsystemet eller urinvägarna, ger större risk för blödning. Atterman, som till vardags jobbar på medicinkliniken på Danderyds sjukhus, konstaterar att här finns en kunskapslucka, något som också är motiveringen till att han får forskarstipendiet.

– Jag stöter i min vanliga vardag på patienter som har en cancersjukdom och som har förmaksflimmer, och då kommer frågan upp: Ska vi behandla förebyggande mot stroke med blodförtunnande, och vågar vi det? Är det farligt eller av nytta? Så det är en högst vardaglig frågeställning.

Genom ett registermaterial på nästan 600 000 svenska förmaksflimmerpatienter räknar forskarna med att se vilken betydelse vad blodförtunnande läkemedel har för betydelse för patienter med en samtidig cancer. 

– Det är unikt att vi har ett så stort registermaterial. Just den här frågeställningen har man inte tittat på utifrån ett så stort registermaterial tidigare. Det har mest varit mindre studier, läkemedelsprövningar, där man gjort en subanalys på dem som råkar ha cancer. Nu har vi specifikt kunnat fånga in alla med förmaksflimmer i Sverige under tolv år och tittat på dem som har en färsk cancerdiagnos. 

Redan i sommar räknar han med att ha ett resultat. 
– Vi har preliminära resultat redan som ser lovande ut. 

Fakta 
Svenska Kardiologiföreningens och Boehringer Ingelheims forskarstipendium

Mottagare:
Adriano Atterman, Institutionen för kliniska vetenskaper, KI, Danderyds sjukhus. 

Projektet
Förmaksflimmer och risk för ischemisk stroke och blödning hos patienter med och utan cancer.

Motivering
Stipendiaten har identifierat en tydlig kunskapslucka och det planerade arbetet berör en viktig klinisk frågeställning.Studien bygger på de unika kvalitetsregister som finns i Sverige. Resultaten förväntas ha förutsättningar att vägleda läkare i behandling av förmaksflimmer och samtidig cancersjukdom.

Strokeakademin - Terapiinriktad utbildning

Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke
19 september och 7 november i Stockholm

Kursbeskrivning
Stroke är en av våra största folksjukdomar och drabbar i snitt någon var 17:e minut i Sverige. Stroke är en komplex sjukdom med flera utseenden, orsaker och symptom där bakgrunden till ställningstagandena sällan är svartvita, likaså kan rutiner och lokala handhavanden se ganska olika ut.

Strokeakademin är en påbyggnadskurs som omfattar två föreläsningskvällar. Syftet är att bjuda in professionen inom stroke till en diskussion för att dela den kunskap och de riktlinjer som finns inom området.
Kursen riktar sig i första hand till specialister och ST-läkare inom neurologi/intermedicin med inriktning på stroke och baseras på vård av patienter med akut stroke i Stockholm. Utrymme för ca 10 personer inom rehab och geriatrik med specialintresse kommer också att finnas.
Antalet deltagare är begränsat till 60 platser och anmälan bekräftas av kursledningen.

Kurskostnader
Boehringer Ingelheim AB står för lokaler, föreläsare, kursmaterial och samtliga måltider. Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart eller utebliven närvaro debiteras en avgift om 600 kr.

Kursledning
Rebecca Undén Göransson – ÖL, internmedicin, Danderyds Sjukhus
Bo Höjeberg – ÖL, neurologi, Capio St Görans sjukhus
Nikolaos Kostulas – Neurolog och Med. Dr.
Mårten Söderberg – ÖL, internmedicin, SÖS
Kristina Andersson – Boehringer Ingelheim AB

Arrangör och kontaktperson:
Ulrika Edvinsson, Boehringer Ingelheim AB, tel 070-858 21 15, ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com


Anmälan

Inbjudan kommer att skickas till verksamhetschef med kopia till relevanta medarbetare.

CardioskolanCardioskolan

CARDIOskolan
med fokus antikoagulation,
en utbildningsserie via webb

CARDIOskolan erbjuder kostnadsfria föreläsningar inom området hjärta & kärl med fokus antikoagulation och riktar sig till allmänläkare. Målsättningen är att CARDIOskolans föreläsningar ska bli en naturlig samlingspunkt för er som vill hålla sig uppdaterad inom området. Andra onsdagen i varje månad arrangeras en webbföreläsning inom området hjärta & kärl. Varje föreläsningstillfälle har ett nytt tema. Föreläsningen pågår mellan kl 12:10 - 12:50, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren fram till kl 12:55.

Mer information och anmälan

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F.
Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016.

Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2015. ▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.